พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564
—————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับปริญญาแสดงวิทยฐานะในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้มีภูมิความรู้สูง มีศักยภาพ ที่สามารถจะช่วยเหลือเป็นกำลังให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองในอนาคต โดยใช้ความรู้และทักษะที่ครูอาจารย์สั่งสอนฝึกฝนให้เป็นเครื่องมือ. บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน มีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม. การจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีนั้น นอกจากความรู้ที่ศึกษามา คุณสมบัติประการหนึ่งที่มีความสำคัญ คือความเป็นผู้มีสติปัญญา. กล่าวคือ เป็นผู้มีความยั้งคิด ไม่ประมาท มีความรู้ชัดในเหตุและผล ที่จะพิจารณาสิ่งที่จะกระทำว่าเป็นคุณหรือโทษ และชอบที่จะกระทำสิ่งที่เป็นคุณด้วยความสุขุมรอบคอบ ถือมั่นในความดีงาม ความสุจริต. หากบัณฑิตอบรมตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ก็จะมีชีวิตเป็นปรกติสุข ประกอบกิจการงานในหน้าที่สำเร็จผล เป็นคุณเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน แก่ผู้อื่น สังคม จนถึงชาติบ้านเมืองสืบต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้ที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสำเร็จ และความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.