พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ท่านทั้งหลายเมื่อสมัครใจมาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ ก็คงด้วยปรารถนา
ที่จะปฏิบัติงานพัฒนา คือมีจิตใจที่อยากจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น. ความมีจิตใจ
ดังที่กล่าวนั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่ง เพราะจะทำให้แต่ละคนมีความใฝ่ใจที่จะสังเกต
ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในสิ่งต่าง ๆ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติ
แก้ไขปัญหา และปรับปรุงพัฒนาสิ่งนั้น ๆ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป. ผู้สำเร็จการศึกษา
ทุกคนจึงควรรักษาจิตใจที่ดีนี้ไว้ให้มั่นคง แล้วตั้งใจปฏิบัติงานพัฒนาและงานทุกอย่าง
ในหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อัน
กว้างขวางยั่งยืนแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมือง. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะเป็นนักพัฒนา
ที่แท้ ผู้สามารถรักษาความตั้งใจดีอันมีมาแต่ต้น และปฏิบัติตามความตั้งใจนั้นได้จริง.
ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง สมดังที่ทุกคนปรารภปรารถนา.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุข ความสาเร็จ ทั้งในชีวิตและกิจการงาน
จงทั่วกัน.