พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันเสาร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ท่านทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เป็นบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ ผู้มี
ความรู้ลึกซึ้งในด้านดนตรี. ตามธรรมดาผู้มีความรู้ทางการดนตรี มีชีวิตอยู่กับดนตรี
และปฏิบัติงานทางการดนตรีนั้น คนทั่วไปย่อมคาดหมายว่า จะเป็นผู้มีจิตใจประณีต
สุขุม อ่อนโยนและเบิกบาน ด้วยได้ดนตรีกล่อมเกลาบำรุงอยู่เสมอ. จิตใจดังกล่าวนี้
มีประโยชน์มาก เพราะทำให้คนเราสามารถรับรู้ได้ถึงความงาม ความดี ความจริง
และพิจารณาทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง อันจะเป็น
พื้นฐานสำคัญยิ่ง ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้มีความสุข ความสำเร็จ
และความเจริญมั่นคง. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้มี
คุณสมบัติทางจิตใจดังที่กล่าวอย่างครบถ้วน. แต่ละคนจะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์
ความดี ความสุข ความเจริญ ให้แก่ตนเอง แก่สังคม และประเทศชาติ สมกับที่
เป็นบัณฑิตทางการดนตรี ตามที่ทุกคนชื่นชมคาดหมาย.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า
จงทุกเมื่อทั่วกัน.