พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
—————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความสำเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้ และความวิริยอุตสาหะในการสร้างสมอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า นับเป็นความสำเร็จอันน่าภูมิใจ. นับจากนี้ ท่านทั้งหลายคือกำลังสำคัญของประเทศชาติ ที่จะนำความรู้ซึ่งได้เล่าเรียนมา ไปใช้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์. ในการทำงานนั้น โดยปรกติก็คงจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง จึงมิใช่เรื่องที่บัณฑิตจะต้องหวั่นไหวย่อท้อ หรือเคร่งเครียดกังวลจนเกินไป. เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา ชอบที่แต่ละคนจะมีสติตั้งมั่นไว้ รับรู้ปัญหานั้นด้วยใจที่เข้มแข็ง พิจารณาปัญหาด้วยหลักวิชาและเหตุผล แล้วนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้แก้ปัญหาให้ถูกตรง โดยยึดหลักสามัคคีธรรมซึ่งมุ่งเน้นการประสานประโยชน์ของทุกคนทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า ได้ประสบความสำเร็จแล้วอีกขั้นหนึ่ง คือความสำเร็จในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลโดยราบรื่น อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตน แก่ส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.