พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินได้ทราบกันมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับเรื่องคนเก่งและคนดี. คนเก่งนั้น กล่าวโดยย่อ คือคนที่มีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งจัดเจน ส่วนคนดี คือคนที่ประพฤติตนปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ถูกต้อง ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษเสื่อมเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม. สังคมทุกสังคม รวมไปถึงชาติบ้านเมืองและโลก ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มาช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงผาสุก. บัณฑิตทุกคนนับได้ว่าเป็นคนเก่งระดับหนึ่ง เพราะสามารถเล่าเรียนในระดับสูงจนสำเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว จึงชอบที่แต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี. ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใด และสถานการณ์ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม หากแต่ละคนจะได้พยายามรักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ ก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งและคนดีแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ.