พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด แก่ข้าพเจ้า.
ผู้เป็นบัณฑิต ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เพราะได้ผ่านการศึกษาอบรมวิชาความรู้ขั้นสูงมาเป็นอย่างดี. ความรู้ความสามารถดังกล่าว เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใช้ปฏิบัติงาน แต่ในการใช้เครื่องมือนั้น จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบและรอบด้านด้วย. ข้อสำคัญ บัณฑิตควรดำรงรักษาไว้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตน จะได้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่น โดยนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน เพื่อให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ. ในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจ แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ. แต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถที่อุตส่าห์สร้างสมอบรมมา ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้จริง สมกับที่เป็นบัณฑิต.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.