พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า การประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้. ความรู้นั้นมีหลายอย่าง นอกจากความรู้ในหลักวิชา ดังที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมา กับความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งบัณฑิตจะต้องศึกษาทำความเข้าใจต่อไปแล้ว ยังมีความรู้รอบตัวในเรื่องต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาตนพัฒนางานของแต่ละคนด้วย. ทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งความรู้ในหลักวิชา ความรู้ความเข้าใจในงาน และความรู้รอบตัว. เมื่อจะศึกษาเรื่องใด ก็ควรศึกษาให้รู้แน่ชัด และให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม จะได้เลือกสรรความรู้ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์ และที่พอเหมาะพอดีกับงาน มาใช้ปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผลได้. หากบัณฑิตจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจขวนขวายสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ ด้วยสติความระลึกรู้ตัว และด้วยความเฉลียวฉลาดสามารถดังที่กล่าว ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้า บังเกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง ได้อย่างสมบูรณ์พร้อม.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบแต่ความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.