พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน ข้าพเจ้าใคร่จะฝากข้อคิดอย่างหนึ่งให้ทุกท่านได้พิจารณา. การทำงานใด ๆ นั้น บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นที่รู้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติ และต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างกว่างานที่ทำจะสำเร็จผล. ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้ปิดทองหลังพระ. ในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ครั้งหนึ่งว่า “คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”. บัณฑิตจึงควรพิจารณาให้เห็นจริงว่า คนเราเมื่อได้ตั้งใจทำงานด้วยความพากเพียรเสียสละ โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้ว ก็คงไม่น่าวิตกอันใดว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เห็น เพราะผลสำเร็จสมบูรณ์ของงานที่ทำ และประโยชน์ที่บังเกิดขึ้นจากงานนั้น ย่อมเป็นประจักษ์พยานแห่งความรู้ความสามารถ คุณธรรมความดี ตลอดจนคุณค่าและความสำคัญของแต่ละคนอย่างชัดเจนหนักแน่น ทั้งจะสร้างเสริมเพิ่มพูนเป็นกำลังอันกล้าแข็ง ในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุก ๆ ประการ.