พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา. แต่ในการทำงานนั้น ก็มีความจริงปรากฏอยู่ว่า งานใด ๆ ก็ตาม ไม่อาจสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบส่งเสริมด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านและถ่องแท้. ดังจะเห็นได้ว่า องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็ประกอบด้วยบุคลากรหลายคนหลายฝ่าย ที่มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ กัน มาทำงานร่วมกัน และอาจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ. บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปทำงาน จึงควรจะได้กระตือรือร้นขวนขวาย ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวาง รวมทั้งรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ทำงานร่วมกัน. แต่ละคนจะได้สามารถพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่าย. การร่วมมือร่วมงานกัน ร่วมความรู้ความคิดกันพัฒนาชาติบ้านเมือง ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ไม่ยากนัก.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดี และความก้าวหน้ารุ่งเรืองตามที่มุ่งปรารถนาทุกประการ.