พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

ความรู้ที่บัณฑิตได้สร้างสมอบรมมานั้น เป็นทั้งพื้นฐานอันมั่นคง และเครื่องมือ อันทรงประสิทธิภาพ สำหรับแต่ละคนจะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน. แต่ความรู้ดังกล่าวจะเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เป็นสำคัญ. ผู้ใด นำความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ความรู้ของผู้นั้นก็มีคุณค่า แต่ผู้ใดนำความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดโทษเสียหาย ความรู้ที่มีอยู่ก็ย่อม ไร้ค่าไป. บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้สูง หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่ดีที่ถูกต้อง ก็จะบังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่หากนำไปใช้ในทางตรงข้าม ก็จะเป็นโทษเสียหายมากเช่นเดียวกัน. จึงขอให้ทุกคน ตั้งตัวตั้งใจให้แน่วแน่ ที่จะใช้ความรู้ของตนอย่างมีคุณค่า โดยนำไปใช้ประกอบ กิจการงานที่สุจริต ด้วยวิธีการที่ดีที่ถูกต้อง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ มั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งานที่ปฏิบัติ และแก่ประเทศชาติของเรา.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.