พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก แก่ข้าพเจ้า.
การที่บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น มีความสำคัญต่อสังคมอย่างมาก เพราะสังคมจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สูงเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก มาช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง. บัณฑิตทุกคนจึงควรตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ ด้วยความเข้าใจ จริงใจ และเต็มใจ. ที่ว่าใช้ด้วยความเข้าใจนั้น คือเข้าใจว่า จะนำความรู้ใด ไปใช้ทำอะไร และต้องใช้อย่างไร. ที่ว่าใช้ด้วยความจริงใจ หมายความว่า มีความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่นำความรู้ไปบิดเบือนเพื่อให้บังเกิดผลในทางเสื่อมเสียหาย. ที่ว่าใช้ด้วยความเต็มใจ หมายถึง ยินดีและสมัครใจ ที่จะนำความรู้ไปใช้โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ จนงานที่ทำสำเร็จผลเป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ตนแก่ส่วนรวม. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาเรื่องนี้ให้ทราบชัด แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ความรู้ ให้สมกับที่แต่ละคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.