พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
โลกเราทุกวันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว. ปัญหาสังคมก็ดูมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น. ในเรื่องนี้ เบื้องต้น ทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นจริงก่อนว่า สังคมจะดีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ. ถ้าสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมจะไม่ก่อปัญหาให้สังคม แต่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญขึ้น. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ดี มีการศึกษาสูง นับว่าเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคม จึงควรจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี. การเป็นคนเก่ง หมายถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน และมีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ. ส่วนการเป็นคนดี หมายถึงมีคุณธรรมความสุจริต ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มายั่วยุ และสิ่งอันเป็นโทษทุจริตทั้งปวง. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เข้าใจ แล้วตั้งใจพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองตามนัยที่กล่าวนี้ จะได้ช่วยกันปฏิบัติแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ดีที่เจริญมั่นคง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดี และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สมดังปณิธานปรารถนา.