พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ แก่ข้าพเจ้า.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมจะต้องออกไปดำเนินชีวิตในสังคม. การที่จะดำรงตนอยู่ในสังคมนั้น สำคัญที่สุดคือจะต้องทำงานเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับชุมชนได้. ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าบัณฑิตจะได้ทำงานใด และอยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ตาม จึงต้องตั้งใจประกอบอาชีพการงานด้วยความอดทนพากเพียร โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีน้ำใจไมตรีต่อผู้อื่น และช่วยเหลือสนับสนุนกิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนด้วยความเต็มใจยินดี. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงผาสุก.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการ.