พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสรรพวิทยาการต่าง ๆ เป็นกำลังสำคัญ ดังเช่นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้สูง. ตามธรรมดาผู้มีความรู้นั้น จะไปประกอบกิจการงานใดก็คงทำได้ โดยอาศัยความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา. แต่การจะทำสิ่งใดโดยใช้ความรู้เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพราบรื่นเสมอไปนัก จำเป็นที่แต่ละคนจะต้องนำคุณสมบัติอื่น ๆ ในตัว มาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย เป็นต้นว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรู้กาลเทศะ และคุณธรรมความสุจริต อันจะเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องสมควร. หากบุคคลใดมีความรู้สูง แต่ขาดคุณสมบัติอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดคุณธรรม บุคคลนั้นก็อาจจะนำความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษทุจริต สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างมาก. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายาม ปลูกฝังสร้างเสริมคุณธรรมความสุจริต และสร้างสมอบรมคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เจริญงอกงามขึ้นในตน. แต่ละคนจะได้สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ สมกับที่มีความรู้สูง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.