พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ.
ความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นผลจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะทำงาน ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุด. บัณฑิตจึงต้องรักษาความขยันหมั่นเพียรไว้ให้ตลอดต่อเนื่อง ในอันที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนขึ้น และทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ. เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานใด ก็ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระจ่าง จะได้วางแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ แล้วดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ให้เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์แวดล้อม และทันยุคทันสมัย. หากบัณฑิตทำงานได้ดังที่กล่าว โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับประคับประคองแล้ว งานที่ทำก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตัวบัณฑิตเอง และแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญยั่งยืนในหน้าที่การงาน และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.