พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
——————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลากหลายสาขา มาปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จผล. บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาใช้ให้ประสานส่งเสริมกัน และร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียว. ถ้าแต่ละคนพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือประโยชน์ของส่วนรวมแล้ว ก็เป็นอันหวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา และพัฒนาก้าวหน้าขึ้นได้อย่างร่มเย็นเป็นผาสุก.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาโดยทั่วกัน.