พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายที่มาประชุมอยู่ ณ ที่นี้ นับว่าเป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการ โดยมีปริญญาบัตรเป็นเครื่องรับรองความรู้ความสามารถ. แต่ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ซึ่งบัณฑิตจะต้องกระทำต่อไปนั้น จะอาศัยเพียงวิชาการที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัย ยังไม่เพียงพอ เพราะในวันข้างหน้า แต่ละคนอาจจะได้ประสบพบเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือสังคมที่แตกต่างหลากหลาย. ทุกคนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรอบรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ทั้งต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้ประณีต เข้มแข็ง และมั่นคงในคุณธรรม จะได้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้ดีให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นได้ ไม่ตกไปในทางเสื่อม. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว หากแต่ละคนจะได้นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จได้ไม่ยากนัก.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการ.