พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันจันทร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
——————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษา สมกับที่ได้ตั้งใจพากเพียรมาโดยตลอดแล้ว ต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงาน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม.
ในการทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานใด ในสาขาใดก็ตาม หากมุ่งหวังความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ. การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องศึกษาพื้นฐานของงานและปัจจัยแวดล้อมทุกอย่าง ให้เข้าใจกระจ่างและทั่วถึงตามเป็นจริง แล้วเลือกสรรหลักวิชาและวิธีการปฏิบัติให้ถูกตรง พอเหมาะพอดีกับงาน กับสถานการณ์และความจำเป็น เพื่อให้งานที่ทำดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จนสำเร็จผลที่ดีที่ถูกต้อง เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมพร้อมทุกส่วน. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในงาน สมดังที่มุ่งหวังตั้งใจ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน.