พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ นับว่าเป็นผู้มีทั้งความรู้ในทฤษฎีดนตรี
และความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี. ความรู้และความชำนาญดังกล่าว มีความสำคัญอยู่ด้วยกัน
จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้. ที่กล่าวดังนี้ เพราะความรู้ในทฤษฎีดนตรี เป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่ง
สำหรับการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านดนตรี การเสริมสร้างความเข้าใจในบทเพลงและดนตรี
การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตนเอง รวมทั้งการร่วมงานกับบุคลากรทางการดนตรีท่านอื่น ๆ.
ส่วนความชำนาญในการปฏิบัติดนตรี ก็เป็นทักษะความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานในด้านการดนตรี และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรทางการดนตรีของชาติต่อไป.
บัณฑิตผู้จะได้ไปศึกษาต่อ และประกอบอาชีพการงานทางการดนตรีให้บรรลุผลสำเร็จ จึงควร
ตั้งใจพยายามให้มาก ที่จะสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ในทางทฤษฎี และความชำนาญในการปฏิบัติ
ให้ยิ่งสูงขึ้นจัดเจนขึ้นอยู่เสมอ. ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุขความสวัสดีในชีวิต และมีความเจริญ
รุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน.