พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ ทั้งรู้สึกชื่นชม ที่ได้ทราบว่า กิจการลูกเสือในปีที่ผ่านมานั้น บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม และความสามัคคีของลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนผู้สนับสนุนทุกคนทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
กิจการลูกเสือ มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งมิใช่เฉพาะแก่ลูกเสือเท่านั้น หากแต่แก่สังคมส่วนรวมด้วย การที่ได้กล่าวเช่นนี้ เพราะเห็นว่า อุดมการณ์ของกิจการลูกเสือ มีจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบัติที่แน่ชัด ในการฝึกหัดอบรมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณี กล่าวคือ มีความรู้ มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักรับผิดชอบตัวเอง และมีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น การที่ลูกเสือทั้งหลายเข้ามาร่วมกันในกิจการอันทรงคุณค่านี้ เป็นการคิดและการกระทำ ที่ถูกต้องสมควรแล้ว เพราะเป็นโอกาสที่ลูกเสือ จะได้ซึมซับรับความรู้ และความดีงาม อันเกิดจาก การเรียนรู้ และการฝึกหัดอบรมอย่างมีหลักการและวิธีการ ดังนั้น ลูกเสือทุกคน ซึ่งได้รับโอกาสอันดีนี้แล้ว จึงควรตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย กฎ ข้อบังคับ ให้ถึงพร้อมด้วยทั้งความรู้ และความดีงาม แต่ละคนจะได้มีคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของกิจการลูกเสือ เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ เป็นกำลังอันเข้มแข็งในการจรรโลงรักษา และพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการลูกเสือ ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ รวมทั้งผู้สนับสนุนทั้งหลาย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมกับประสบแต่ความสุขความเจริญสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน.