พระโอวาท พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ข้าพเจ้ารู้สึก ชื่นชมยินดี ที่ได้ทราบว่าการดำเนินกิจการลูกเสือได้รับความร่วมมือด้วยดี
และบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งได้เห็นลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่นี้

กิจการลูกเสือ นับเป็นกิจการอันมีคุณค่าอย่างยิ่ง ในการฝึกฝนอบรมเยาวชน ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของบ้านเมือง
การที่ได้กล่าวเช่นนี้ ก็เพราะ เห็นว่า การฝึกฝนอบรมเยาวชน ตามแบบแผนและวิธีการของกิจการลูกเสือนั้น จะช่วย
สร้างเสริมคุณสมบัติประการต่าง ๆ ให้มีขึ้นได้ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย ความอดกลั้นอดทน
ความขยันหมั่นเพียร ตลอดจนความรู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเยาวชน
ให้เกิดความสำนึก รู้รักความดีงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเข้มแข็งแกล้วกล้า สามารถพึ่งตนเอง
สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมส่วนรวมได้ ฉะนั้น ลูกเสือทั้งหลาย
ที่ได้มาร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามนี้ จึงควร ตระหนักเห็นคุณค่าของกิจการลูกเสือ
และตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติตามแบบแผนและวิธีการ

170

ให้เต็มกำลังสติปัญญาและจริงจัง พร้อมทั้งนำความรู้ ประสบการณ์อันเกิดแต่การฝึกหัด ปฏิบัติ
ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เป็นปรกตินิสัยในชีวิตประจำวัน แต่ละคนจะได้เติบโต เป็นผู้ใหญ่ ที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติดีงาม
สามารถสร้างความสำเร็จก้าวหน้าให้แก่ตน ครอบครัว และเป็นกำลังอันเข้มแข็งในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรา
ให้รุ่งเรืองวัฒนา ผาสุกต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้กิจการ ลูกเสือบรรลุผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
พร้อมทั้งขอให้ลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ทุกคน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมกับประสบความสำเร็จ
สมหวัง และความเจริญร่มเย็นเป็นสุขทุกเมื่อทั่วกัน.

171