พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จ
อันน่าภูมิใจ.
นักเรียนคงจะทราบแก่ใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้
จำเป็นต้องอาศัยความอดทน และความขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างมาก. ความอดทนและ
ความขยันหมั่นเพียรนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเราสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่
ที่แม้ลำบากยากยิ่ง ให้ประสบผลสำเร็จที่ดีได้. จึงขอให้นักเรียนทุกคน รักษาคุณสมบัตินี้ไว้
และสร้างเสริมให้ยิ่งเพิ่มพูน จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป ทั้งในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพการงานได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.