พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562
พระโอวาท 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร แก่นักเรียน 
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ทั้ง ๑๕ โรงเรียน 
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา. 

การศึกษาเล่าเรียนนั้น ต้องอาศัยความอดทน และความเพียรพยายาม 
อย่างมาก. การที่นักเรียนแต่ละคน ศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จ จึงเป็นสิ่งที่น่า 
ภาคภูมิใจ. ขอให้ทุกคนสร้างสรรค์ความสำเร็จที่ก้าวหน้าขึ้นต่อไป ทั้งในการเรียน 
และการประกอบอาชีพการงาน ด้วยความอดทน และความเพียรพยายาม 
อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อความสุขความเจริญของชีวิต ในวันข้างหน้า.

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีทั่วกัน. 

74