พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ 
ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน 
แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอาทิตย์ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและ 
เหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ด้วยดีมาโดย 
ตลอดต่อเนื่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ. 

ผู้ที่ได้เล่าเรียนมาจนสำเร็จ มีวิชาความรู้ โดยทั่วไปก็เรียกกันว่าเป็นผู้มี
การศึกษา. แต่การที่คนเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีการศึกษาดีที่แท้จริงนั้น นอกจากจะต้อง 
มีความรู้ดีแล้ว ยังต้องมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีด้วย กล่าวคือ มีมารยาทดี มีสัมมา 
คารวะ มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย และรู้กาลเทศะ. นักเรียนทุกคนจึงควรตั้งใจ 
พยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความรู้กว้างขวางเพิ่มพูน 
ยิ่งๆ ขึ้น ให้สมกับที่เป็นผู้มีการศึกษาดี. ถ้าทำได้ ไม่ว่าแต่ละคนจะศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงขึ้นไป หรือประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม ย่อมได้รับความสำเร็จและความเจริญ 
ก้าวหน้า สามารถเป็นหลักและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีความเจริญ 
ให้แก่ส่วนรวมได้อย่างแน่นอน. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาชุมนุม 
พร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน. 

134