พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระโอวาท
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จ
อันน่าภูมิใจ.
ความสำเร็จทางการศึกษา ที่ทุกคนได้รับในครั้งนี้ เห็นได้ว่า เป็นผลจากความตั้งใจ
มุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรของแต่ละคน. ความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้
เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง. ต่อไปภายหน้า
ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ทุกคนจึงควรรักษาความตั้งใจมุ่งมั่น
และความขยันหมั่นเพียรนี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูน และกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ.
หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปได้
อย่างแน่นอน.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.