พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ 
ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน 
แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก 
และเหรียญกระดานชนวน แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับครูทุกท่านที่ได้รับ 
เกียรติและการยกย่อง รวมทั้งนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษา. 

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมาก ที่มีโอกาสได้พบกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในวาระที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้สำเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่ง. ความสำเร็จของนักเรียนทั้งนี้ เป็นผลจาก 
การที่แต่ละคนมีความหมั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียน และประพฤติปฏิบัติตนดี
มาโดยตลอด ซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนด้วย ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการ 
ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา. จึงขอให้
ผู้บริหารและครูทุกท่าน รวมทั้งนักเรียนทุกคน ตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ด้วยดีต่อไป อย่าได้หยุดยั้ง เพราะความดีความเจริญทั้งปวงจะบังเกิดขึ้นได้ ก็ด้วย 
อาศัยการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่เสื่อมคลาย ไม่ขาดช่วง 
และไม่เลิกล้มไปกลางคัน.

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาชุมนุม 
พร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดีทุกเมื่อไป. 

80