พระโอวาท พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียน 
ที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชม 
กับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จอันน่าภูมิใจ. 

ความสำเร็จทางการศึกษา ที่ทุกคนได้รับในครั้งนี้ เห็นได้ว่า เป็นผลจาก 
ความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรของแต่ละคน. ความตั้งใจมุ่งมั่น 
และความขยันหมั่นเพียรนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จ 
ในกิจการงานทุกอย่าง. ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใด 
ก็ตาม ทุกคนจึงควรรักษาความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ไว้ พร้อมทั้ง 
สร้างเสริมให้เพิ่มพูน และกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ. หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อได้ว่า 
แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน. 


104