พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

พระโอวาท (๑)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองนั้น ย่อมเกิดจากการสร้างสรรค์ของทุกคนในชาติ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ยิ่งต้องถือเรื่องนี้เป็นหน้าที่อย่างสำคัญ. ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในทั่วประเทศ เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่ดี มีความรู้ความคิดดี และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และความผาสุกมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้. จึงขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้สติปัญญาความสามารถ และคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วทั้งปวง สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง ให้ยิ่งเจริญยั่งยืนสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน และทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญมีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้