พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านลึกด้านกว้าง และสร้างสมอบรมคุณธรรรมสำหรับเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้นำความรู้ไปใช้ในทางที่สุจริต
ในวันนี้ จะได้กล่าวถึงคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งทำให้คนเราปฏิบัติงานได้โดยไม่ย่อท้อ
คุณธรรมดังกล่าว ได้แก่ความตั้งใจจริง อันหมายถึงความมีใจจดจ่อมุ่งมั่นที่จะกระทำ
การต่าง ๆ จนสำเร็จผลที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ บุคคลเมื่อมีความตั้งใจจริงแล้ว ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใด ๆ ก็ตาม ย่อมไม่ท้อถอยย่อหย่อน แต่จะพากเพียรพยายามปฏิบัติแก้ไข
โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะ
ออกไปประกอบอาชีพการงาน คงจะมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา หากแต่ละคน
จะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำพาตนนำพางานให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง จนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างแน่นอน
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน