พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ต้องใช้ความรู้ทั้งด้านลึกและด้านกว้างเป็นเครื่องมือ ต้องมีคุณธรรม
กำกับควบคุมการใช้ความรู้ และต้องมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานให้สำเร็จ
วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า ความสำเร็จของคนเรานั้น นอกจาก
จะเป็นผลจากความเพียรพยายามของแต่ละคนเองแล้ว ยังมาจากการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้อื่นอีก
เป็นอันมาก อย่างความสำเร็จของบัณฑิตในวันนี้ ผู้มีส่วนอย่างสำคัญ และเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง
ก็คือบิดามารดาผู้ปกครอง ผู้ให้ชีวิต อบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมให้บัณฑิตได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด
กับครูบาอาจารย์ ผู้ให้วิชาความรู้และช่วยอบรมบ่มนิสัย จนบัณฑิตเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณค่า บัณฑิตจึงควรมีความกตัญญูกตเวที คือรู้คุณ และตอบแทนคุณท่าน ด้วยการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี และนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้ว ไปใช้ประกอบ
กิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกมั่นคงจงทั่วกัน