พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงเรื่องความรู้ คุณธรรม
ความตั้งใจจริง รวมทั้งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันเป็นเครื่องมือและปัจจัยส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของบุคคลและประเทศชาติ
ในวันสุดท้ายนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านว่า ชาติบ้านเมืองนั้นมีคุณยิ่ง ด้วยเป็น
ที่เกิด ที่อาศัย ซึ่งบุคคลได้ลงหลักปักฐานสร้างตัวสร้างชีวิตให้มีความผาสุกมั่นคง ทุกคนจึงมี
หน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณ โดยร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญยั่งยืนให้แก่
ชาติบ้านเมือง ไม่เบียดเบียนทำลายชาติบ้านเมืองให้ตกต่ำเสียหาย ยิ่งบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้สูง
ก็ยิ่งต้องสำนึกตระหนักในหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองให้มาก แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ
พัฒนางานต่าง ๆ ของชาติให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน ถ้าทำได้ดังนี้
บ้านเมืองเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ยังความวัฒนาผาสุกในชีวิตและกิจการงานแก่ทุกคน
โดยถ้วนหน้า
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน