พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความพอใจที่ได้ทราบว่า กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ามาด้วยดีทุก ๆ ด้าน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่
ทุกคน ที่พากเพียรเล่าเรียนวิชาความรู้จนสำเร็จการศึกษา พร้อมที่จะออกไปประกอบกิจการงาน
เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง
ปัจจุบัน ทุกท่านย่อมประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า “ศาสตร์พระราชา” คือศาสตร์
ของแผ่นดิน และถือเป็นปรัชญาสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
“ศาสตร์พระราชา” นี้ ก็คือองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอด
ระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนาซึ่งทั่วโลกต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ หลักในการทรงงานนั้น
สรุปได้เป็น ๓ ประการ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
“เข้าใจ” หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
พื้นที่ รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นั้น
เมื่อมีความเข้าใจลักษณะทางกายภาพและทางวัฒนธรรมชัดเจนแล้ว ก็ใช้หลักการ “เข้าถึง” โดยเข้าไป
มีส่วนร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลหรือปัญหา อันจะนำไปสู่การวางแผน “พัฒนา” ได้อย่างถูกต้องตรงจุด
ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแท้จริง
ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่
มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร จึงควรน้อมนำหลักการทรงงานอันเป็น “ศาสตร์พระราชา” มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานส่งเสริมภาคเกษตรกรรมให้ยิ่งก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้
ก้าวไกลทัดเทียมนานาอารยประเทศอย่างยั่งยืน
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีความสุข
ความเจริญ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้ มีแต่ความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน