พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง
ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่พากเพียรเล่าเรียนวิชาความรู้จนสำเร็จการศึกษา
เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในขั้นที่หนึ่ง ซึ่งอธิบาย
ถึงการแบ่งพื้นที่ทำกินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำ ที่ดิน และแรงงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้
และมีความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลาย ถึงแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง
และขั้นที่สามต่อไป กล่าวคือ หลังจากที่เกษตรกรเข้าใจในหลักการ และได้ลงมือปฏิบัติขั้นที่หนึ่ง
จนสำเร็จผลแล้ว ก็เริ่มปฏิบัติในขั้นที่สอง โดยให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์
ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการด้านการผลิต เช่น การจัดหาพันธุ์พืช การเตรียมดิน การชลประทาน
และดำเนินการด้านการตลาด เพื่อให้จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนา
ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม ตลอดจนศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคน
เมื่อดำเนินการผ่านขั้นที่สองแล้ว จึงพัฒนาไปสู่ขั้นที่สามอันเป็นขั้นสูงสุด คือการติดต่อประสานงาน
เพื่อหาแหล่งทุนและแหล่งพลังงาน เพื่อช่วยในการลงทุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสร้าง
ความร่วมมือที่จะทำให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ที่กล่าวมานี้ ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตตามสมควร
แก่อัตภาพ ทำให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่จึงเป็นศาสตร์
อันยิ่งใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทย สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างสัมฤทธิ์ผล

/การที่จะปฏิบัติ…

การที่จะปฏิบัติตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ขั้นที่สองและขั้นที่สาม
ตามที่กล่าวในวันนี้ เกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาในสาขาต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิต
การตลาด การประสานงานกับแหล่งทุน และการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ตั้งขึ้น บัณฑิตทั้งหลาย
ได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญ
ทางการเกษตร ตลอดจนศาสตร์สำคัญหลายสาขาวิชา จึงควรจะได้ใช้ความรู้ความสามารถตามที่
ศึกษาเล่าเรียนมาเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดิน โดยศึกษาแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ให้เข้าใจ
แล้วน้อมนำมาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งนำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรทั้งหลาย
ให้ยิ่งกว้างขวาง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแก่งานด้านเกษตรกรรม
ของชาติสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบ
แต่ความสุขความเจริญ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้ มีแต่ความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน