พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่พากเพียรเล่าเรียนวิชาความรู้จนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า แนวทางที่จะสร้างเสริม ให้ประเทศชาติมีความมั่นคงทางอาหารได้คือ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการผลิตในภาคเกษตรกรรม บัณฑิตทั้งหลายจึงต้องศึกษาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วน้อมนำไปใช้เป็นหลักคิดสำคัญใน การพัฒนางานด้านเกษตรกรรมของชาติ ให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนสืบไป

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า เกษตรกรรมนั้นมี ความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเกษตรเป็นวิถีชีวิตของคนไทย
ส่วนใหญ่ และภาคการเกษตรยังเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักสำหรับเลี้ยงดูประชากร ทั้งประเทศ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตรจึงเป็นวาระ สำคัญของชาติ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มว่าจะมีการกำหนดเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตจากภาคการเกษตรมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น แนวทาง ที่พึงเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหนึ่ง ได้แก่ การทำเกษตรอินทรีย์

51

ทั้งนี้ เพราะเกษตรอินทรีย์มีหลักการสำคัญในการส่งเสริมและสร้างความยั่งยืน ของสุขภาวะโดยรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของสิ่งมีชีวิต
โดยการผลิตต้องตั้งอยู่ บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฏจักรของธรรมชาติ เน้นความสอดคล้อง กับสภาพภูมิสังคมของท้องถิ่น
และคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมระหว่าง บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต เพื่อให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ในการดำเนินกิจกรรม ต้องมีการพิจารณาเรื่องต้นทุนทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศในระยะยาว ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์ จึงต้องนำวิชาความรู้ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้ยิ่งแพร่หลาย เพื่อให้ภาคการเกษตรของชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในที่นี้ มีแต่ ความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน

52