พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ เกียรติและความสำเร็จเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการ ทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จทั้งนี้ ถือเป็น แบบอย่างอันดีให้บัณฑิตทุกคนมีความวิริยะอุตสาหะและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มี ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น จะได้สามารถสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการงานต่อไปได้
การจะพัฒนาตนเองดังที่กล่าว บัณฑิตจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มพูน ประสบการณ์อยู่เสมอ กล่าวคือ เมื่อออกไปปฏิบัติกิจการงาน
แต่ละคนจะต้อง ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองก่อน ว่าตนมีความรู้ความสามารถในด้านใด มากน้อยเพียงใด เหมาะสมเพียงพอแก่งานที่ทำหรือไม่ เพื่อจะได้รู้ว่าควรพัฒนา ตนเองอย่างไร แล้วเร่งปฏิบัติฝึกฝนและสร้างสมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถส่วนที่ ยังบกพร่องให้ถึงพร้อม
ทั้งจะต้องขวนขวายเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ กว้างขวางลึกซึ้งต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง จะได้สามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่ง ๆ ขึ้นได้ หากทำได้ดังนี้ แต่ละคนย่อมประสบความสำเร็จและมีความเจริญ มั่นคงในงาน สามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนา

64

สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนสืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต และมี ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั่วหน้ากัน

65