พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ เกียรติและความสำเร็จ

เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตจะต้องพัฒนา ตนเองด้วยการหมั่นศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ
เพื่อให้มีความรู้ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า ยิ่ง ๆ ขึ้นได้

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อออกไป ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน จึงนับได้ว่าเป็น ทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ ทุกคนจึงควรใช้สติปัญญาและ ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง ในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองนั้น นอกจากบัณฑิตจะต้องมีความรู้ในหลักวิชาและมี ความสามารถในการคิดพิจารณาตัดสินใจแล้ว ยังต้องตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อ และเร่งพัฒนาตนเอง ทั้งในทางความรู้ ความสามารถ และความคิดจิตใจ
ยึดมั่นใน

70

คุณธรรม ให้สมบูรณ์ครบถ้วนด้วย เพื่อแต่ละคนจะได้มีปัจจัยอันทรงประสิทธิภาพ ที่จะ นำไปใช้สร้างเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ อันจะส่งผลให้บ้านเมือง ของเราพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต
และมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั่วหน้ากัน

71