พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีกวาระหนึ่ง
ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อสองวันที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า
แต่ละคนจะต้อง
หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและเสียสละ
พร้อมทั้ง
ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
สมดังพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

ในวาระนี้
ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า
ปัจจุบัน
แม้ประเทศของเรา
จะเจริญก้าวหน้าขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมาก
แต่ก็ยังมีปัญหาในด้านต่าง

อยู่ไม่น้อย
สังคมจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้
มีสติปัญญา
และมีคุณธรรม
มาร่วมกันแก้ไข
ปัญหาด้วยความอดทนพากเพียร
และด้วยความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมชาติ
บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ
ที่จะต้องดูแลสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้
พร้อมทั้งช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง

ขึ้นสืบไป

491

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง
และความสำเร็จสมหวังในชีวิต
ทั้งขอให้ทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

492