พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน คณะครู นักเรียน กรรมการ และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต ณ ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน
คณะครู นักเรียน กรรมการ และศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้พบกับ
ท่านทั้งหลาย ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่ได้กระทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงความเจริญ
ก้าวหน้าให้แก่โรงเรียนราชวินิตทั้งเจ็ดแห่ง

เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่า ทุนพระราชทานแรกเริ่มของพระบาทสมเด็
จพระเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถพระราชทานให้แก่นักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีได้เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ข้าพเจ้าขอขอบใจคณะกรรมการ
บริหารทุนพระราชทาน และท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล
สมทบทุนพระราชทาน ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับพระราชทานทุน รางวัล
เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณทุกคน

การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ มีความคิดเห็น
ที่ถูกต้องเที่ยงตรง มีจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต และเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การที่จะจัดการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์
คือให้เยาวชนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ความคิดและคุณธรรมดังที่กล่าว นับเป็นภารกิจ
ที่ต้องอาศัยเวลา อาศัยความรู้ ความฉลาดรอบคอบ และความอดทนพากเพียร
อย่างสูง ท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของ
ภาระหน้าที่ที่ตนมีอยู่ แล้วมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติพัฒนางานต่อไปให้บรรลุผลสมบูรณ์

496

สำหรับนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน รางวัล และเข็มเกียรติคุณนั้น ก็นับ
เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองในอนาคต แต่ละคน
จึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนมีภาระหน้าที่อันสำคัญรออยู่ แล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและ
ฝึกฝนอบรมคุณธรรมความประพฤติให้ดียิ่งๆ ขึ้น จะได้สามารถนำความรู้ ความฉลาด
และความดีทั้งปวง ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตน
แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มา
ร่วมประชุม ณ ที่นี้ ประสบความสุข ความสวัสดี และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิต
และหน้าที่การงานโดยทั่วกัน

497