พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

พระโอวาท

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีนี้
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัล
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ปัจจุบัน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้สังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การที่บัณฑิตจะปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผล
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้ในสภาวการณ์ดังกล่าว
แต่ละคนจำเป็นต้อง
มีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ
ประการแรก
ต้องเป็นผู้กระตือรือร้นขวนขวาย
ที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
ทั้งต้องรู้จักเลือกสรรความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เหมาะ
แก่งานและแก่สถานการณ์แวดล้อม
เพื่อให้งานที่ทำนั้นบังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ประการที่สอง
ต้องเป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร
คือสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด
ของตนให้แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างถูกตรงและชัดเจน
จะได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน
และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประการต่อมา
ต้องเป็นผู้มี
วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
จะได้สามารถเลือกสรรเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานและการพิจารณาตัดสินเรื่องราวต่าง

ประการสุดท้าย
ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความประพฤติที่ดี
ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรม
มีความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพการงาน
และพร้อม

508

ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติ
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
หากบัณฑิตทุกคนเร่งฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าว
ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ก็เชื่อว่าแต่ละคน
จะสามารถนำพาบ้านเมืองให้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความเจริญมั่นคงอันแท้จริงได้
อย่างแน่นอน

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
ประสบความสุข
ความเจริญรุ่งเรือง
และความสำเร็จในชีวิต
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มา
ร่วมประชุมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน

509