พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระโอวาท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ
วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน
ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ จึงควรตั้งความมุ่งหมายไว้ให้แน่วแน่ ที่จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพ
ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวม ในการปฏิบัติงาน
ให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากความรู้ความสามารถของตนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายประการ ที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือกันของทุกคนทุกฝ่าย จึงจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องรู้หน้าที่ของตน และรู้จักหน้าที่ของผู้อื่น เพื่อจะได้ทำงานให้ประสานส่งเสริมกันได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักนับถือผู้อื่น เห็นความสำคัญของผู้อื่น ไม่ยกตนข่มท่าน ทั้งจะต้องมีกิริยา
ที่สุภาพ วาจาที่อ่อนหวาน และจิตใจที่อ่อนโยน อันจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
ทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นสอดคล้อง หากทำได้ดังนี้ บัณฑิตย่อมประสบความสำเร็จและมีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สามารถรับภาระหน้าที่อันสำคัญในการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองที่สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทั่วหน้ากัน