พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
สถาบันการพลศึกษา ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต 
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการ 
ทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นแบบอย่างอันดีสำหรับบัณฑิต 
ทุกคน ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและวิริยะอุตสาหะ 
เพื่อให้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิจการงานได้ต่อไป โอกาสนี้
ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวแก่บัณฑิตทั้งหลาย ผู้กำลังจะออกไปประกอบกิจการงานสร้างสรรค์
ความสำเร็จว่า ในการทำงานนั้น นอกจากแต่ละคนจะต้องมีความรู้และความอุตสาหะ 
พากเพียรแล้ว ยังต้องปฏิบัติด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ และปฏิบัติให้ถูกต้อง 
เป็นธรรมด้วย ข้อสำคัญ แต่ละคนจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ยิ่ง 
กว้างขวางลึกซึ้ง และหมั่นสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ จะได้สามารถ 
พัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นได้โดยไม่หยุดยั้ง หากทำได้ดังนี้
ก็เป็นที่หวังได้ว่า แต่ละคนจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญมั่นคงในงาน สามารถ 
รับภาระหน้าที่อันสำคัญ ในการออกไปเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและ 
คุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมืองเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ที่จะเป็น 
กำลังสำคัญในการนำาพาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนสืบไป 


54 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีความรุ่งเรือง 
ในหน้าที่การงานทั่วหน้ากัน 


55