พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับรางวัล 
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

ขอให้บัณฑิตมีความตั้งใจมุ่งมั่นทำงาน ด้วยความสุจริตขยันหมั่นเพียร 
และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ มีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญ 
ก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้ มีความสุข 
สวัสดีโดยทั่วกัน 

236