พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ผู้ได้รับรางวัล และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

บัณฑิตทุกคน เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่
ชาติบ้านเมือง จึงต้องมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และหมั่นพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้ถึงพร้อม ทั้งด้านความรู้ และคุณธรรม 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบ 
ความสุขความสำเร็จ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้
มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน 

241