พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561
พระโอวาท 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันอังคาร ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับ 
รางวัล และบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ 

บัณฑิตเป็นผู้ที่ชาติบ้านเมืองต้องการ จึงควรสำนึกในหน้าที่ มีความซื่อตรง 
ต่อวิชาชีพของตน หมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เป็นผู้มีคุณธรรม คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อจะได้ทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆ ได้อย่าง 
ราบรื่นเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และแก่ชาติบ้านเมือง 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาร่วมพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 

250