พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ต่อไปก็คงจะได้ประกอบอาชีพ 
การงานโดยใช้ความรู้ที่สร้างสมอบรมมา ความรู้นั้นกล่าวโดยสรุปมีสองด้าน ได้แก่
ด้านลึก หมายถึงความรู้เฉพาะในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่ง กับด้านกว้าง หมายถึง 
ความรู้ทั่วไป ทั้งวิชาการ วิทยาการ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความรู้ทั้งสองด้านนี้
เป็นสิ่งที่คนเราต้องใช้ประกอบส่งเสริมกันอยู่เสมอ ทั้งในการดำาเนินชีวิตและ 
การทำางาน จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้ด้านลึก 
และความรู้ด้านกว้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 

300