พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งความรู้
ด้านลึกและความรู้ด้านกว้าง จะได้นำาไปใช้ประกอบส่งเสริมกันในการดำาเนินชีวิตและ 
การทำงาน วันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเราแม้จะมีความรู้มากเพียงใด 
หากขาดคุณธรรม คือคุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจ ก็ไม่อาจนำความรู้
ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนได้บัณฑิตทุกคนเมื่อได้สร้างเสริม 
เพิ่มพูนความรู้ให้ครบถ้วนทุกด้านแล้ว จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้เจริญ 
งอกงามขึ้นควบคู่กับความรู้ที่มี 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน 

302