พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

เมื่อสองวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ ให้ทุกคน 
สร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านลึกด้านกว้าง และสร้างสมอบรมคุณธรรมให้เจริญ 
งอกงามควบคู่กัน ในวันนี้ใคร่จะกล่าวต่อไปว่า ความตั้งใจจริง เป็นคุณธรรม 
ประการหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะทำาให้คนเรามีความมุ่งมั่นที่จะกระทำการทุกอย่าง 
ให้สำเร็จผลที่ดี ที่ถูกต้อง ที่เป็นประโยชน์แท้ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใด ๆ 
บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน จึงควรฝึกตนให้เป็นผู้มี
ความตั้งใจจริง 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 

305