พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพุธ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

เมื่อสามวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และ 
การสร้างสมอบรมคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจจริง ซึ่งเป็นคุณธรรม 
ที่จำเป็นต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จ แต่นอกเหนือจากคุณธรรมอันมีอยู่ประจำใจ 
ของแต่ละคนแล้ว การสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้อื่น เช่นบิดามารดาและครูบาอาจารย์
ก็มีส่วนอย่างสำคัญต่อความสำเร็จของบัณฑิตด้วย ทุกคนจึงควรมีความกตัญญูรู้คุณ 
และรู้จักตอบแทนคุณท่าน ด้วยการประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นความดี
ความเจริญสืบไป 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 

307