พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้เกี่ยวกับความรู้
สองด้าน และคุณธรรมซึ่งต้องมีควบคู่กับความรู้ ทั้งได้กล่าวถึงคุณธรรมสองประการ 
คือความตั้งใจจริงกับความกตัญญูกตเวทีในวันสุดท้ายนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมว่า 
ชาติบ้านเมืองอันเป็นที่เกิดที่อาศัย มีคุณแก่เราทุกคนอย่างไม่อาจประมาณได้บัณฑิต 
จึงต้องสำนึกตระหนักว่า แต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณของชาติบ้านเมือง 
แล้วร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อนำพาประเทศชาติ
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความร่มเย็นเป็นสุข 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน 
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 

309