พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562
พระโอวาท 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรของไทย ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง 
ของโลกนั้น ควรมีการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของชาติ ให้ประสาน 
เข้ากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อสารสนเทศที่ทันสมัย จึงขอให้
บัณฑิตทั้งหลายร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรของไทยตามนัยที่กล่าว เพื่อความเจริญ 
ยั่งยืนของชาติบ้านเมือง 

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความ 
ผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน 

302